Wiersze o miłości – najpiękniejsze wiersze miłosne znanych poetów

Wiersze o miłości przychodzą z pomocą, gdy uczucia są zbyt silne, a zwykłe słowa zawodzą. Nasz zbiór poezji i cytatów pomoże ci z wyznaniem miłości ukochanej osobie. Może też stanowić ukojenie na złamane serce lub wyrazić tęsknotę.
Alicja Kamińska
wiersze o miłości

Miłość to uczucie, które każdy zna, ale nikt nie potrafi idealnie go opisać. Setki poetów i artystów inspirowało się nią przy tworzeniu znakomitych dzieł. Czerpie się z nich aż do dziś, a wszystko po to, by wyrazić głębie swojego uczucia. Niektóre wiersze o miłości są melancholijne i sentymentalne, smutne lub radosne, nastrojowe i pełne pasji – wszystkie są próbą uchwycenia nieuchwytnego. Jeśli próbujesz przelać swoje emocje na papier, odnaleźć zrozumienie lub docenić ukochanego, ten zbiór wierszy miłosnych ci w tym pomoże.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wiersze o miłości

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska to prawdziwa mistrzyni poezji miłości. Jej utwory bywają żartobliwe, czasem nostalgiczne, a nawet katastroficzne, lecz zawsze ponadczasowe. Tą poetkę okresu międzywojennego docenili m.in. takie sławy jak Kayah, Czesław Niemen, Krystyna Janda i Ewa Demarczyk, którzy wykorzystali jej teksty w swoich piosenkach.

„Miłość”

Nie widziałam cię już od miesiąca.

I nic. Jestem może bledsza,

trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,

lecz można żyć bez powietrza!

„Zakochani”

Wi­cher roz­wie­sza, szu­mi za­pa­cha­mi,

park uto­nął w je­zio­rze, drze­wa w wo­dzie mil­czą.

Sprawdź!
Kwiaty na zaręczyny – najpiękniejsze bukiety dla ukochanej. Sprawdź, jaka jest symbolika kwiatów i które będą najodpowiedniejsze

Róża pół­mrok fioł­ko­wy bia­łą far­bą pla­mi,

pies wyje do księ­ży­ca me­lo­pę wil­czą.

W al­tan­ce nad je­zio­rem siedzą dwie nie­mo­wy,

cze­ka­jąc, aby sło­wik nie­moc ich wy­sło­wił.

„*** (Moja miłość przeszła w wichr wiosenny)”

Moja mi­łość prze­szła w wi­chr wio­sen­ny –

w wi­chr wio­sen­ny – me sza­leń­stwo w bu­rzę –

w bu­rzę – moja roz­kosz w dreszcz sen­ny –

w dreszcz sen­ny – maja wio­sna w róże. –

Z wi­chru spły­nie moja mi­łość nowa –

mi­łość nowa – z bu­rzy szał wy­strze­li –

szał wy­strze­li – sen roz­kosz wy­cho­wa,

wio­sna wsta­nie z ró­ża­nej ką­pie­li.

Bolesław Leśmian – romantyczne utwory

Bolesław Leśmian został uznany za najbardziej nowatorskiego i najoryginalniejszego poetę polskiej literatury XX wieku. To prawdziwie romantyczna dusza, z którą utożsamiają się zakochani po dziś dzień, lata po jego śmierci. Niektórzy określają jego twórczość jako poezję wezwania do miłości. Kilka pięknych utworów Leśmiana zebraliśmy poniżej, lecz nie sposób zebrać ich wszystkich w jednym miejscu.

„Ty przychodzisz jak noc majowa”

Ty przychodzisz jak noc majowa…

Biała noc, noc uśpiona w jaśminie…

I jaśminem pachną twe słowa…

I księżycem sen srebrny płynie…

Kocham cię…

*

Nie obiecuję ci wiele…

Bo tyle co prawie nic…

Najwyżej wiosenną zieleń…

I pogodne dni…

Najwyżej uśmiech na twarzy…

I dłoń w potrzebie…

Nie obiecuję ci wiele…

Bo tylko po prostu siebie…

*

Kocham cię jak powietrze.

Jak dziurę w starym swetrze.

Jak drzewo na polanie…

Sprawdź!
Jak oświadczyć się mężczyźnie – pomysły na oświadczyny dla kobiet

Po prostu kocham cię… kochanie.

*

Czy pozwolisz, ze ci powiem…

W wielkim skrócie i milczeniu…

Że ci oddam i otworzę…

W ciszy serc, w potoków lśnieniu…

Słowa dwa przez sen porwane…

Przez noc ukryte… przez czas schwytane…

Słowa dwa, co brzmią jak śpiew,

dwa proste słowa….kocham cię.

„*** (Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą)”

Lu­bię szep­tać ci sło­wa, któ­re nic nie zna­czą –

Prócz tego, że się gar­ną do twe­go uśmie­chu,

Pew­ne, że się twym ustom do cna wy­tłu­ma­czą –

I nie wsty­dzą się swe­go mętu i po­śpie­chu.

Bez­ład­ne się w tych sło­wach nie­cier­pli­wią wie­ści –

A ja cze­kam, cie­ka­wy ich poza mną trwa­nia,

Aż je sama po­wią­żesz i uło­żysz w zda­nia,

I brzmie­niem gło­su do­dasz zna­cze­nia i tre­ści…

Sko­ro je swo­ją war­gą wy­szep­czesz ku wio­śnie –

Sta­ją mi się tak ja­sne, niby roz­kwit wrzo­su –

I ro­zu­miem je na­gle, gdy giną ra­do­śnie

W śpiew­nych fa­lach two­je­go, co mnie ko­cha, gło­su.

„Miłość szczęśliwa” – Wisława Szymborska

Wisława Szymborska znana jest z lekkiej poezji, która trafia prosto w serce. W swojej wieloletniej karierze napisała wiele utworów o miłości, lecz ten wiersz jest jednym z najsławniejszych. Poniżej przytoczyliśmy go w całości. Jeśli trafi w twój gust, koniecznie zapoznaj się z resztą romantycznej poezji tej polskiej noblistki.

„Miłość szczęśliwa”

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest nor­mal­ne,

czy to po­waż­ne, czy to po­ży­tecz­ne –

co świat ma z dwoj­ga lu­dzi,

Sprawdź!
Sennik – zaręczyny i ich znaczenie w snach

któ­rzy nie wi­dzą świa­ta?

Wy­wyż­sze­ni ku so­bie bez żad­nej za­słu­gi,

pierw­si lep­si z mi­lio­na, ale prze­ko­na­ni,

że tak stać się mu­sia­ło – w na­gro­dę za co?

za nic;

świa­tło pada zni­kąd –

dla­cze­go wła­śnie na tych, a nie na in­nych?

Czy to ob­ra­ża spra­wie­dli­wość? Tak.

Czy to na­ru­sza tro­skli­wie pię­trzo­ne za­sa­dy,

strą­cą ze szczy­tu mo­rał? Na­ru­sza i strą­ca.

Spójrz­cie na tych szczę­śli­wych:

gdy­by się cho­ciaż ma­sko­wa­li tro­chę,

uda­wa­li zgnę­bie­nie krze­piąc tym przy­ja­ciół!

Słu­chaj­cie, jak się śmie­ją – ob­raź­li­wie.

Ja­kim ję­zy­kiem mó­wią – zro­zu­mia­łym na po­zór.

A te ich ce­re­mo­nie, ce­re­gie­le,

wy­myśl­ne obo­wiąz­ki wzglę­dem sie­bie –

wy­glą­da to na zmo­wę za ple­ca­mi ludz­ko­ści!

Trud­no na­wet prze­wi­dzieć, do cze­go by do­szło,

gdy­by ich przy­kład dał się na­śla­do­wać.

Na co li­czyć by mo­gły re­li­gie, po­ezje,

o czym by pa­mię­ta­no, cze­go za­nie­cha­no.

kto by chciał zo­stać w krę­gu.

Mi­łość szczę­śli­wa. Czy to jest ko­niecz­ne?

Takt i roz­są­dek każą mil­czeć o niej

jako skan­da­lu z wy­so­kich sfer Życia.

Wspa­nia­le dziat­ki ro­dzą się bez jej po­mo­cy.

Prze­nig­dy nie zdo­la­ła­by za­lud­nić zie­mi,

zda­rza się prze­cież rzad­ko.

Niech lu­dzie nie zna­ją­cy mi­ło­ści szczę­śli­wej

twier­dzą, że ni­g­dzie nie ma mi­ło­ści szczę­śli­wej.

Z tą wia­rą lżej im bę­dzie i żyć, i umie­rać.

Cytaty i krótkie wierszyki miłosne

Choć poezja bywa niezrozumiała, czasem wystarczy pozwolić sobie na jej poczucie, zamiast usilne nadawanie jej sensu – podobnie jak w przypadku emocji. Nie trzeba jednak wcale być poetą, by spróbować swoich sił w opisaniu natury miłości i siły złączenia dwóch serc. Poniżej zebraliśmy dla ciebie znane frazesy, powiedzenia i cytaty znanych osobistości. Możesz je użyć na zaproszenia ślubne, a nawet jako dodatek do przysięgi:

  • „Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno. odtąd jedno choć nadal dwoje.” – Karol Wojtyła;
  • Daję ci serce z miłości i tylko ciebie miłuję, nie cofnę nigdy tego, co Ci dzisiaj ślubuję. I moje serce wzajemnością bije, oddało Ci się, Tobą tylko żyje. Chętnie podzielę losu wszelką dolę na wspólną radość i wspólną niedolę;
  • Pragniemy żyć razem i razem się cieszyć, razem dzielić niebo i razem w nim grzeszyć. Chwyć się mojej dłoni. Bądź blisko. Za szczęściem już nie chcę gonić. Mam Ciebie. Mam wszystko;
  • „Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała – dlatego uwielbiam tę miłość gdziekolwiek by przebywała”. – Jan Paweł II;
  • „Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”. – A. de Saint-Exupery;
  • „Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie”. – O’ Cangaceiro;
  • „Miarą miłości jest miłość bez miary.” – Św. Franciszek Salezy.
Sprawdź!
Co z pierścionkiem zaręczynowym w dniu ślubu? Sprawdź najważniejsze informacje!

Wiersze o miłości, które tutaj zebraliśmy to tylko niewielki fragment dorobku kulturowego Polski i świata. Jeśli któreś cię zainteresowały, koniecznie poszerz swoją znajomość romantycznych poetów szukając ich utworów w Internecie lub zakupując tomik wierszy. Niezależnie od tego, jakie uczucie chcesz wyrazić, zbiory znanych poetów z pewnością cię zainspirują. Możesz użyć ich słów do ślubnych zaproszeń, własnej przysięgi, na Walentynki, rocznicę, a także bez okazji, czy nawet… do napisania własnego wiersza o miłości!

Zobacz także:
Archiwum: wrzesień 2022
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article
Pomysły na prezent ślubny

Pomysły na prezent ślubny, czyli jak trafić w gust młodych

Next Article
belgijka taniec

Belgijka taniec - jak go tańczyć?

Related Posts